Stavebný dozor

V rámci našej činnosti ponúkame kompletné služby v oblasti stavebného a technického dozoru pre pozemné stavby. Naši klienti sú ľudia, ktorí si uvedomujú výšku plánovanej investície a stavbu realizujú zväčša prostredníctvom stavebnej firmy, na ktorú sa nechcú úplne spoľahnúť. V minulosti využili naše služby aj ľudia, ktorí sa dostali do problémov so zhotoviteľom stavby, počas realizácie diela. Dôvodom bola zväčša nespokojnosť s kvalitou prevedených prác.

Základný rozsah stavebného dozoru upravuje zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov, avšak prax nám ukazuje potrebu oveľa širšieho rozsahu činnosti stavebného dozoru, ako len kontrolu súladu realizovaných prác s projektovou dokumentáciou a kontrolu kvality a bezpečnosti realizovaných prác.

Bežnou súčasťou stavebného dozoru sa stalo riešenie detailov, technické poradenstvo, alternovanie technických a materiálových riešení s ohľadom na ekonomiku stavby, kontrola fakturácie, príprava zmluvy o dielo...

Ojedinelé nie sú ani prípady, kedy je nutné riešiť zložité sanačné opatrenia za účelom odstránenia už vzniknutých škôd, spôsobených neodborne vykonanými prácami. Za všetky uvádzame aspoň jeden konkrétny príklad:

V nedávnej minulosti sme boli prizvaní na stavbu, kde nebolo už ekonomicky ani technicky prijateľné sanovať vzniknuté škody dodatočnými stavebnými prácami. Jedinou racionálnou možnosťou, ako odstrániť najväčšie škody bola zmena projekčného riešenia stavby. Je priam až neuveriteľné, aké závažné chyby môžu vzniknúť na jednoduchej stavbe, realizovanej stavebnou firmou a to aj za prítomnosti "stavebného dozoru", ktorý si svoju prácu žiaľ nevykonal zodpovedne. Celkovo sme v tomto prípade identifikovali až 11 závažných pochybení na rozostavanej hrubej stavbe malej rekreačnej chaty, po úroveň muriva na prvom nadzemnom podlaží viď TU.

Túto stavbu, aj napriek vážnym chybám, sa nám podarilo úspešne dokončiť. Žiadalo si to však zužitkovanie našich odborných znalosti a skúsenosti aj z oblasti projekcie a inžinieringu, pri ochote investora pokračovať v stavbe po zistení zásadných realizačných pochybení. To, že sa plánovaná lehota výstavby predĺžila o 18 mesiacov je v tomto prípade asi to najmenej dôležité. Podstatná je skutočnosť, že sa podarilo zachrániť nemalú investíciu, ako aj "sen" investora, pričom vznikla v celku ojedinelá stavba na dnešnú dobu viď TU.

Preto, aby nedochádzalo k takýmto a podobným prípadom je dôležité mať na stavbe skúsenú a zodpovednú osobu, ktorá zabezpečí odborný dohľad nad realizovaním diela. V našej praxi sa už viac krát stalo, že vynaložené finančné prostriedky investora za služby stavebného dozoru sa aj niekoľkonásobne priamo vrátili v podobe zníženej fakturácie za neoprávnené položky. Hlavným zmyslom stavebného dozoru však ostáva zabezpečenie kvalitnej a bezpečnej realizácie stavebného diela.

  • Individuálne projekty moderných a energeticky úsporných stavieb

     
  • +421 905 499 392

    Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás.

    tlac1tlac fb

     
CB Media s.r.o.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby