Projekty

Rodinný dom, Varín

Dom bol vytvorený pre tvarovo veľmi neštandardnú parcelu, ktorá pomerne výrazne limitovala koncepčné možnosti hmotového a tým pádom aj dispozičného riešenia domu.

Rodinný dom, Sverepec

Tento dom sme vytvorili pre klienta, ktorý presne vedel čo chce. A to až do takej miery, že si sám pripravil koncepčné riešenie domu, ktoré bolo na laika priam excelentné.

Rodinný dom, Bodiná

Tento absolútne nekompromisný dom vznikol pre klienta, ktorý si nadefinoval veľmi zložité, avšak logické a racionálne požiadavky do tých najmenších detailov.

Rodinný dom, Martin

Najväčšia výzva pri tvorbe tohto domu bolo zabezpečiť dostatočné súkromie, nakoľko dom je situovaný v mestskom prostredí v blízkosti viacpodlažných bytových domov.

Rodinný dom, Banská Bystrica

Tento dom bol výnimočný svojím zadaním, kde klient mal úplne neštandardné požiadavky na bývanie, ktoré sme museli najskôr pochopiť a preformátovať naše myslenie, aby sme mu vedeli vytvoriť dom podľa jeho predstáv.

Rodinný dom, Lietava

Projekt riešil novostavbu rodinného domu do pripraveného územia pre IBV, kde boli stanovené až nezvykle konzervatívne zastavovacie podmienky, presne definujúce tvar striech.

Rodinný dom, Trnové

Požiadavka na vytvorenie ekonomického a moderného domu s potrebou zapracovania množstva konkrétnych predstáv investora v spojitosti s malým pozemkom a zložitou zástavbou v okolí, vytvorili značne komplikované zadanie pre tento projekt.

Rodinný dom, Bodiná

Na začiatku tohto projektu stála v lone nádhernej prírody malá tradičná rekreačná chata. Zadaním projektu bolo vyriešiť nadštandardný, moderný rodinný dom, pričom existujúca chata sa mala stať jeho prirodzenou súčasťou.

Rodinný dom, Žilina - Bánová

Tento dom sme vytvorili pre klienta so špecifickými nárokmi na bývanie, ktorý mal viacero konkrétnych požiadaviek, ktoré bolo nutné zahrnúť do koncepcie riešenia.

Rodinný dom, Hôrky

Projekt bol riešený do novej zástavby rodinných domov na pomerne kompaktnom pozemku. Úlohou bolo vytvoriť racionálny koncept bývania pre mladú rodinu avšak so všetkými potrebnými funkciami.

Prístavba a modernizácia tradičného bungalovu, Turzovka

Tento projekt bol v celku netradičným zadaním, kde sa majiteľ tradičného bungalovu rozhodol koncepčne pristúpiť k plánovaným prístavbám. Úlohou bolo vyriešiť prístavbu bazénovej haly a podzemnej garáže, vyriešiť nový vstup do domu a integrovať existujúci záhradný altán.

Rekonštrukcia rodinného domu, Čadca

Tento projekt bol v celku netradičným zadaním, ktorý riešil nielen úplne nový dizajn stavby, ale aj rôzne technické a dispozičné problémy len 9 ročného domu, ktoré by sa v dnešnej dobe vôbec nemali vyskytnúť.

Rodinný dom, Bytča

Tento dom sme vytvorili pre investora s ktorým sme už mali možnosť spolupracovať na realizácií niektorých našich projektov, takže poznal našu prácu a nechal nám "voľné ruky" pri tvorbe koncepcie.

Prístavba k rodinnému domu, Kysucký Lieskovec

Zadaním investora bola požiadavka na rozšírenie existujúceho tradičného rodinného domu o nové priestory, ktoré majú plniť čiastočne autonómnu funkciu. Keďže investor bol otvorený moderným a netradičným riešeniam, prístavba bola poňatá architektonicky a materiálovo kontrastne voči pôvodnému domu, avšak základný tvar a veľkosť pristavovanej hmoty ostala identická, ako pôvodný dom.

Rodinný dom, IBV Krásne Hôrky, Žilina

Projekt rodinného domu bol prispôsobený okolitej zástavbe v novovzniknutej IBV, pričom hlavným cieľom bolo dosiahnutie čo najväčšieho súkromia a komfortu bývania. Hmota domu a garáže sa tvarovala tak, aby zabránila nežiaducim optickým priehľadom z ulice a priľahlých bytových jednotiek.

Rodinný dom, Žilina - Hôrky

Rodinný dom bol koncipovaný do novovznikajúcej IBV a okrem požiadaviek na splnenie územnoplánovacích podmienok boli definované len základné predstavy investora na hlavné funkcie domu.

Rodinný dom, Rosina

Koncepcia rodinného domu zohľadnila pomerne náročné požiadavky investora na dispozičné ako aj hmotové riešenie fasády rodinného domu. Prioritou bolo vytvoriť zdravé bývanie, k čomu sa prispôsobilo aj materiálové riešenie stavby.

Rodinný dom, Spišská Nová Ves

Projekt tohto domu musel zohľadniť výrazne svahovitý pozemok a kontroverzné zastavovacie podmienky v danom území. Zadaním investora bolo vytvoriť ekonomicky racionálny a moderný rodinný dom, ktorého dizajn musel rešpektovať požiadavku na vysoké sklony strešných rovín.

Bungalov, Rosina

Individuálny projekt mimoriadne obľúbeného koncepčného riešenia prízemného rodinného domu s plochou strechou naplno využil potenciál rovinatého pozemku na prepojenie interiéru s exteriérom.

Rodinný dom, Horný Moštenec

Projekt riešil zložité zadanie investora v kombinácií s výrazne svahovitým pozemkom na okraji lesa, kde bolo požiadavkou navrhnúť rodinný dom s integrovaným priestorom pre rodinnú firmu.

Rodinný dom, Žilina - Budatín

Rodinný dom bol koncipovaný do novovznikajúcej IBV a musel rešpektovať všetky zastavovacie podmienky v danom území, pričom stavebná parcela bola pomerne úzka.

Rodinný dom, Svederník

Koncepcia rodinného domu bola vytvorená pre pomerne kompaktný pozemok o ploche 525m2 v novobudovanej IBV. Požiadavka investora bola navrhnúť dom štandardnej veľkosti 150m2, ktorý sa však mal výrazne odlíšiť od okolitých tradičných domov.

Novostavba rodinného domu, Teplička nad Váhom

Prianím investora bolo vytvorenie moderného a atypického rodinného domu. Rovinatý a dobre orientovaný pozemok umožnil navrhnutie komfortného bungalovu, pričom prioritou sa stali funkčné dispozičné väzby, energetická efektívnosť a prepojenie interiéru s exteriérom.

Rekreačný objekt, Liptov - Bobrovník

Projekt riešil novostavbu objektu na Liptove, ktorého primárna funkcia je určená na komerčnú rekreáciu. Koncepcia stavby však zohľadnila aj potenciálnu možnosť objekt v budúcnosti využívať ako nadštandardný rodinný dom bez nutnosti realizovania dodatočných stavebných zásahov.

Novostavba bungalovu, Hôrky

Dostatočne veľký pozemok a takmer žiadne obmedzenia zo strany investora, boli predpokladom pre vznik komfortného a moderného bungalovu bez kompromisov. Stavba je atypická svojim pôdorysným, ako aj výškovým členením.

Projekt rodinného domu, Čadca

Zadaním investora bola požiadavka vytvoriť moderný rodinný dom do podhorského prostredia, ktorý je osadený na značne svahovitú parcelu. Prevýšenie parcely bolo využité na vytvorenie krytých parkovacích miest vlastnou hmotou poschodia domu, pričom prízemie slúži len ako technické podlažie.

Projekt rodinného domu, Divina

Tento projekt bol v podstate voľným zadaním od investora, ktorý už mal možnosť v minulosti spoznať našu prácu. Vedel teda, čo môže od nás očakávať a preto stanovil len základné požiadavky na dom. Ostatné "detaily" nechal na nás.

Novostavba rodinného domu, Žilina

Špecifikom tohto projektu bol výrazne svahovitý pozemok, ktorému sa podriadila celá koncepcia domu. Hlavný vstup do domu sa situoval netradične do úrovne poschodia. Týmto riešením bolo možné zabezpečiť prepojenie dennej časti domu so záhradou.

Novostavba bungalovu, Rajecké Teplice

Predmetom projektu bol návrh moderného bungalovu, pričom k dispozícií bol úzky a dlhý pozemok. Koncepcia domu sa primárne prispôsobila tvaru pozemku a neštandardným zastavovacím podmienkam.

Novostavba rodinného domu, Predmier

Úlohou projektu bolo splniť požiadavku investora na bývanie v racionálnom rodinnom dome, ktorý má spĺňať súčasné moderné architektonické, dispozičné, energetické a iné požiadavky, pri vynaložení čo najnižších investičných nákladov.

Novostavba rodinného domu, Považský Chlmec

Projekt je určený do novovznikajúcej IBV v miestnej časti Žiliny. Architektonická koncepcia musela zohľadniť všetky, aj nie práve rozumné regulatívy v danom území, pričom požiadavka investora bola vytvoriť efektívnu a ekonomickú koncepciu bývania.

Novostavba rodinného domu, Horný Vadičov

Špecifikom tohto projektu bola horská lokalita s výrazne svahovitým pozemkom a nádherným severozápadným panoramatickým výhľadom na okolité pohoria. Týmto základným morfologickým a optickým podmienkam sa plne prispôsobila koncepcia riešenia domu.

Novostavba rodinného domu, Višňové

Projekt riešil novostavbu rodinného domu vo svahovitom pozemku. Hlavnou úlohou bolo navrhnúť dom, ktorý sa prirodzene prispôsobí existujúcemu svahu, bez nutnosti realizovať zásadnejšie terénne úpravy.

Novostavba rodinného domu, Maršová - Rašov

Predmetný projekt riešil návrh rodinného domu v takmer ideálnych zastavovacích podmienkach. Okolitá zástavba bola veľmi riedka, pozemok úplne rovinatý, dobre orientovaný a dostatočne veľký s privátnou prístupovou komunikáciou.

Projekt radového rodinného domu, Turie

Účelom projektu bolo navrhnutie bývania určeného pre komerčný predaj v radovej zástavbe. Základná úloha teda spočívala vo vytvorení čo najefektívnejšieho dispozičného riešenia, ako aj celkovej hmoty stavby, pričom sa kládol dôraz na estetický vzhľad pri zachovaní nízkych investičných nákladov.

Projekt rezidenčného sídla, Žilina Solinky JUH

Zámerom projektu bolo vytvoriť bývanie v rodinných domoch za cenu bytu v atraktívnej lokalite mesta Žilina. Základná priorita spočívala v efektívnom využití drahého pozemku na ktorom sa navrhlo celkom osem štvorizbových bytových jednotiek s maximálne efektívnym využitím podlahovej plochy.

Novostavba rodinného domu, Dolná Tižina

Projekt riešil novostavbu rodinného domu na slnečnom a rovinatom pozemku, ktorý bol však pomerne výrazne "utopený" pod prístupovou komunikáciou. Výškový rozdiel medzi cestou a samotným pozemkom sa využil na mimoúrovňové situovanie garáže, voči podlažiam domu.

Projekt rodinného domu, Martin

Tvorba koncepcie rodinného domu bola podriadená podhorskému lesnému prostrediu, v ktorom je dom situovaný. Primárnym zámerom bolo vytvoriť "lesný dom", ktorý svojím vzhľadom má vytvárať prirodzenú symbiózu medzi prírodným prostredím a moderným bývaním.

Novostavba rodinného domu, Hôrky

Projekt riešil minimalistický rodinný dom o zastavenej ploche len 63m2. Základná požiadavka investora znela - moderný dom za cenu bytu. Komplikáciou bol svahovitý terén, čomu sa prispôsobila koncepcia domu, kde sa vstupné priestory navrhli na medzipodlaží.

Rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, Višňové

Predmetný projekt rieši novostavbu dvojdomu v novovznikajúcej IBV Višňové Grundy. Návrh riešenia bol podriadený komerčnej požiadavke investora na zhodnotenie existujúceho pozemku formou realizovania ekonomickej stavby, avšak nie na úkor jej kvality.

Novostavba rodinného domu a garáže, Višňové

Projekt riešil novostavbu rodinného domu a garáže na veľmi úzkom pozemku, navyše výrazne "utopenom" pod úrovňou existujúcej komunikácie. Architektonická koncepcia bola navrhnutá tak, aby sa eliminovali nedostatky parcely.

Redizajn existujúceho bungalovu - Mojš

Projekt riešil zásadnú zmenu vzhľadu existujúceho, tradičného bungalovu. V rámci riešenia sa navrhlo nové prestrešenie vstupu, tieniace portály okolo okien, portál pred vjazd do prístrešku, rozšírila sa terasa a navrhli sa masívne dizajnové drevené rámy, ktoré je možné využiť na ukotvenie prestrešenia terasy.

Rekonštrukcia rodinného domu, Martin - Stráne

Predmetom projektu bolo riešenie redesignu fasády, pôvodne funkcionalistického rodinného domu. V rámci zadania nebolo možné realizovať žiadne úpravy existujúcich otvorov, nakoľko investor mal už osadené nové okenné a dverné konštrukcie.

Rekonštrukcia rodinného domu, Žilina-Bôrik

Hlavným cieľom rekonštrukcie bolo vytvoriť moderný dom z existujúceho tradičného domu, avšak bez možnosti zmeny tvaru strešnej konštrukcie. Vzhľadom ku skutočnosti, že pôvodná hmota domu bola výrazne výškovo disproporčná, bolo nutné ju vyvážiť prístavbou garáže a drevenej pergoly, ktorá integruje obe stavby do jedného celku.

Rodinný dom, Varín

Projekt riešil netradičnú požiadavku klienta, výrazne zmeniť vonkajší vzhľad novostavby rodinného domu, tesne pred jeho dokončením. V rámci redesignu došlo k čiastočnej úprave existujúcej strešnej konštrukcie a k vytvoreniu nových funkčných prvkov jednotlivých prestrešení, ktoré efektívne eliminovali pôvodnú výraznú výškovú disproporciu hmoty domu.

Rodinný dom Stará Bystrica I

Projekt riešil rekonštrukciu jestvujúceho, pôvodne dreveného rodinného domu, ktorý vznikol ešte v povojnovom období. Nadstavbou a dispozičnými úpravami sa zásadne zmenil aj vonkajší vzhľad domu, pričom cieľom bolo vytvoriť relatívne moderný dom, pri plnom zachovaní klasických, dobových, dizajnových prvkov /napr. hrazdenia/, s použitím tradičných materiálov.

Rodinný dom Stará Bystrica II

Architektonickou štúdiou sa skúmala možnosť ultra moderného riešenia rekonštrukcie staršieho rodinného domu. Pôvodný "klasický" návrh rekonštrukcie je zobrazený v galérii pod názvom Rodinný dom Stará Bystrica I.

Novostavba polyfunkčného objektu - Májová ulica, Čadca

Predmetom projektu bolo riešenie novostavby polyfunkčného objektu v centrálnej mestskej zóne mesta Čadca. Primárnym cieľom projektu bolo vytvorenie maximálne variabilných priestorov pre obchod a služby, či už z hľadiska plošných štandardov, ako aj z hľadiska možnosti zmeny funkcie a využitia priestorov v čase.

Novostavba hotela Centrum, Čadca

Projekt rieši novostavbu polyfunkčného objektu v centrálnej mestskej zóne mesta Čadca, ktorého funkciou je poskytovanie ubytovania a služieb spojených s obchodom.

Červený, Biely, Ľudový kúpeľ, Turčianske Teplice

Prioritou projektu bolo riešenie unikátnych piscinových bazénov, ktoré sú vybudované priamo na žriedle termálnej liečivej vody. Takéto bazény sú napúšťané priamo cez perforované dno prirodzeným tlakom vody z podložia a sú ojedinelé v rámci celej Európy.

Athletic aréna, Martin

Architektonická štúdia riešila návrh športovej haly, účelovo zameranej na atletickú, kondičnú a fitnes prípravu vrcholových športovcov, ale aj mládeže s potrebným športovým a tréningovým vybavením.

  • Individuálne projekty moderných a energeticky úsporných stavieb

     
  • +421 905 499 392

    Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás.

    tlac1tlac fb

     
CB Media s.r.o.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby