Stavebný dozor na stavbe - je naozaj potrebný?

Veľmi častá otázka, na ktorú z praktického hľadiska neexistuje absolútne univerzálna odpoveď. V niektorých prípadoch, ktoré špecifikuje stavebný zákon, je nutné obstarať si stavebný dozor na stavbu.

Ide najmä o prípady svojpomocnej realizácie, zväčša rodinných domov, alebo podobných jednoduchých stavieb v prípade, že stavebník sám nespĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti, na odborné vedenie a uskutočnenie stavby. V takomto prípade stavebník musí preukázať stavebnému úradu, pri podaní žiadosti o stavebné povolenie, že má zabezpečený stavebný dozor na svoju stavbu. Stavebník si môže zabezpečiť len "papier" od odborne spôsobilej osoby - stavebného dozoru, pre potreby stavebného konania, alebo si objedná aj reálne služby výkonu stavebného dozoru. Nie je asi žiadnym prekvapením, že veľká väčšina stavebníkov volí prvú možnosť. Dôvod je jednoduchý - cena. Táto cesta bude asi vždy pre niektorých stavebníkov prijateľnejšia.

Paradoxne, zväčša stavebníci ktorí si stavajú vlastnú stavbu svojpomocou, prakticky najmenej potrebujú stavebný dozor na stavbe, hoci práve im vyplýva táto povinnosť zo zákona. Nijako nechcem a ani nemôžem spochybňovať opodstatnenosť stavebného dozoru na stavbách realizovaných svojpomocou, ale osobne som presvedčený, že oveľa väčší reálny význam má nezávislý stavebný dozor na stavbách realizovaných dodávateľským spôsobom - hoci v tomto prípade to stavebný zákon nevyžaduje. Vysvetlenie, prečo je to tak, je pomerne jednoduché. Po dlhých rokoch praxe, či už v oblasti projekcie, alebo aj samotného stavebného dozoru, som dospel v podstate k nijak prekvapivému zisteniu. Ľudia, čo si stavajú vlastné domy "vlastnými rukami", si dvakrát premyslia, kde si uľahčia svoju prácu, kde "oklamú" materiál, kde ušetria. Každú chvíľu na stavbe si uvedomujú, že investujú vlastné peniaze, ktoré zväčša ťažko zarobili, alebo budú musieť dlho splácať. Takže prirodzene chcú, aby ich stavba bola čo najkvalitnejšie urobená, samozrejme za prijateľnú cenu. Reálne však môžu naraziť na rôzne technické problémy, ktoré si nebudú vedieť vlastnými schopnosťami uspokojivo vyriešiť. Dnes sú však k dispozícií na internete rôzne odborné fóra, kde sa dajú nájsť aj dobré rady, ale pravidlo to nemusí byť vždy - na to pozor. Najčastejšími chybami pri svojpomocnej realizácií, býva zvyčajne nesprávne uloženie výstuže do betónových prvkov, kde veľmi často dochádza k vážnym pochybeniam aj pri realizácií stavebnými firmami. Márne pátram v pamäti, kedy a či vôbec, som mal stavbu, kde by som nemal k vyhotoveniu výstuže nejaké pripomienky. Vzhľadom ku skutočnosti, že svojpomocou sa realizujú zväčša jednoduché stavby, nebýva častým javom fatálna statická porucha z titulu nesprávne vystuženého prvku. Prečo je to tak? Asi len preto, že materiálové pevnostné charakteristiky vykazujú v skutočnosti zrejme dostatočné rezervy, a spolu so statickými výpočtovými súčiniteľmi a vzájomným spolupôsobením jednotlivých konštrukcií, sa vytvára akási "rezerva", ktorú v niektorých prípadoch nemožno nazvať inak, ako silu vôle stavby samotnej sa nezrútiť, alebo nedeformovať. Pokiaľ dôjde k fatálnej statickej poruche u jednoduchých stavieb, tak v týchto prípadoch už zrejme absentoval pri vyhotovení konštrukcie, alebo prvku, aj zdravý sedliacky rozum. Čo som tým vlastne chcel ale povedať? Hlavne to, že stavebný zákon striktne prikazuje zabezpečiť si stavebný dozor tam, kde ho v podstate reálne treba možno menej, ako tam, kde to povinné nie je - pri stavbách realizovaných dodávateľsky. Preto sa vôbec nečudujem požiadavkám stavebníkov "na tvrdo" pomenovaných - "koľko by stála len pečiatka na stavebný dozor pre rodinný dom"? A vzápätí stavebník pre istotu ešte dodá - "potrebujem len tú pečiatku, ale dozor nechcem". V takomto prípade je len na konkrétnom stavebnom dozore, či takejto požiadavke vyhovie a vyhodnotí, že tých pár desiatok eur, za tú pečiatku, mu stojí za celú zodpovednosť za budúcu stavbu, alebo nie. V dnešnej ekonomickej situácií, keď mnoho stavebných dozorov nemá čo robiť, nie je zase až tak ťažké nájsť niekoho, kto takúto požiadavku splní.

A tu sa niekde ukazuje, že z praktického, nie legislatívneho pohľadu, naozaj reálny stavebný dozor na stavbách realizovaných svojpomocou, zas až tak nutný nie je - to nakoniec ukazuje prax sama. Väčšina rodinných domov je realizovaných len s "papierovým" stavebným dozorom - a stoja. Pokiaľ by sme sa ale pozreli na celú vec trochu jemnejšou optikou, tak zistíme, že stavebný dozor na stavbe skutočne potrebný je, pokiaľ chcete dosiahnuť naozaj dobrú kvalitu stavby. Nie je jedno, ako sa založí stavba, spracuje betón, ako sa ošetruje, ako sa previaže a zlepí murivo, v akej rovinnosti sa vyhotoví základová doska, akej kvality sa použije oceľ a ako sa nastykuje, ako, a z čoho sa urobí hydroizolačná sústava, najmä spodnej stavby, strešná krytina, potery, podlahy, omietky, dilatácie, ako sa vyhotovia detaily strechy, zateplenia, okien, inštalácií... Detaily však, žiaľ mnoho stavebníkov nerieši vôbec a stavby realizujú tak, ako pred desiatkami rokov naši otcovia a dedovia. Škoda je však, že sa často nevyužíva naplno potenciál moderného materiálu, ktorý si na stavbu stavebníci za drahé peniaze zadovážia. Mnohokrát, aj napriek chýbajúcim vedomostiam sú ale stále ich stavby kvalitnejšie, ako niektoré stavby realizované "odborníkmi" - čo je zaiste smutné.

Čo však v praxi vnímam, ale ešte ako oveľa smutnejšie, je realita z viacerých stavieb, kde stavby boli zhotovené stavebnými firmami, prípadne živnostníkmi, kde samotný stavebník ani nemá zo zákona povinnosť zabezpečiť stavebný dozor. Tam, keď mnohokrát vidím, čoho sú viacerí profesionálni zhotovitelia schopní, tak mi ostáva až rozum stáť. A poznanie, že mnohí obyčajní ľudia, ktorí si u nich prácu objednali, im ešte donesú na stavbu v najlepšej viere niečo "pod zub" a "na zapitie" má dokáže aj po rokoch, veľmi mierne povedané, rozčarovať. Azda najväčšia perla - alebo skôr úprimnosť, ktorú som na kontrole stavby zažil, bola "hláška" istého robotníka, ktorý na moju otázku - prečo svoju prácu nerobí tak ako má, zjavne bez vedomia mojej funkcie na stavbe odpovedal: "Nebojte sa, však mi to tu už nejako dokurv*me". Čo k tomu dodať. Mnohí ste sa možno zasmiali, a ako vtip by to bolo možno aj zábavné. Ale keď sa vžijete do "kože" človeka, ktorý si objedná prácu u takýchto ľudí, celé roky bude splácať hypotéku a drieť možno niekde vo fabrike pri páse, tak moc smiešne to veru nie je. A preto, subjektívne vnímam potrebu zabezpečenia si nezávislého stavebného dozoru, na stavbe realizovanej stavebnou firmou, za ešte dôležitejšiu, ako pri stavbe realizovanej svojpomocou. Motivácia mnohých stavebných firiem a živnostníkov je žiaľ len jedna - rýchlo zarobiť peniaze, v podstate za akúkoľvek cenu. A tu sa potvrdzuje aj neskutočná pravda chronicky známej vety - "Franto, drž ten komín, jdu pro peníze". Z vlastnej praxe mám skúsenosť, že výška škody spôsobenej neodbornou prácou stavebnej firmy, dosiahla takmer výšku samotnej investície do stavby a racionálna sanácia spôsobených škôd, bola možná len zmenou projektu - ale o tom bude iný samostatný článok, to je dlhý príbeh. Ale aby som nehádzal zase všetky firmy a živnostníkov do jedného vreca. Sú naozaj aj slušné firmy, ktorým je možné relatívne pokojne zveriť stavbu "na kľúč", ale tých, je žiaľ pramálo. Oveľa častejšie sa stretávam práve s firmami, kde kvalita stavby nikomu nič nevraví, kde nie je chuť riešiť ich vlastné chyby a následné reklamácie, kde vyfakturujú aj to čo neurobili, kde sa svojvoľne navyšuje cena, mení sa kvalita materiálu - samozrejme vždy za horší a lacnejší, kde dohodnuté termíny neplatia... Tu je možná pre stavebníkov len jedna rada. Pokiaľ už nechcete, alebo nemôžete investovať do človeka, ktorý Vám kvalitu práce a výšku fakturácie "ustráži", dohodnite si zádržné v dostatočnej výške, aspoň na pár mesiacov, aby bolo motivačné pre stavebnú firmu prísť k vám odstrániť prípadné vady, vyplývajúce z ich práce. A so zálohami, veľmi opatrne. Pýtajte sa, či má firma, alebo živnostník poistenie na náhradu prípadných škôd, zisťujte si referencie o firmách - v časoch internetu to nie je nemožné, skúmajte finančnú stabilitu firiem, zaujímajte sa o históriu, spýtajte sa napr. aj vášho projektanta s kým má aspoň trochu dobré skúsenosti, ak sa zaujíma aj o realizáciu svojich diel a jeho práca nekončí tým, že mu zaplatíte za projekt. Ak vám aj neporadí s kým stavbu realizovať, možno vám aspoň povie, komu sa radšej veľkým oblúkom vyhnúť. Pokiaľ sa rozhodnete, že si stavebný dozor na stavbu zabezpečíte, tak by mal byť pre vás časovo čo najviac variabilne dostupný. Odporúčam, nedohodnúť sa fixne na pravidelných návštevách napr. 1x za týždeň na stavbe "každú stredu o 9.00", ale podľa reálnej potreby stavby. Sú fázy stavby, že som na nej aj niekoľkokrát za týždeň a potom je obdobie, že aj dlhší čas nie je potrebné nič riešiť. Doporučujem starostlivo vyberať osobu, ktorú si zvolíte za stavebný dozor, mali by ste mať voči nej dôveru - ale nie úplne slepú. Vyskytujú sa žiaľ občas aj prípady, že stavebný dozor si "pomýli strany" a začne hájiť viac záujmy stavebnej firmy ako investora, ktorý si jeho služby objednal. Dôvod je jednoduchý - peniaze. Niektoré stavebné firmy radi "preplatia" aj váš stavebný dozor, aby potom spolu obe strany na vás zarobili.

Verím ale, že takýchto stavebných dozorov je minimum. Druhá strana mince je skutočná odborná schopnosť stavebného dozoru, reálne vykonávať svoju prácu. Tu by mala byť dostatočná garancia, že daná osoba má oprávnenie na výkon tejto činnosti, ktoré získala odbornou skúškou pred akreditačnou komisiou. Zákon ale pripúšťa, že stavebný dozor na jednoduchých stavbách môžu vykonávať aj niektoré osoby, bez priamej odbornej spôsobilosti na výkon stavebného dozoru, a to niektoré kategórie projektantov. Preto sa pýtajte vami vybraného človeka, kandidujúceho na funkciu vášho stavebného dozoru, ako by riešil niektoré hypotetické problémové situácie, skúmajte dĺžku jeho praxe, skúmajte jeho referencie, pýtajte si kontakty na jeho bývalých klientov, overte si, ako boli s prácou dozoru spokojný a vytvorte si vlastný názor. Počúvajte vlastné "vnútro", a ak máte akékoľvek pochybnosti, či už o odbornosti, alebo morálnej stránke dotyčnej osoby, hľadajte niekoho iného. Môžete si priamo aj vyskúšať stavebný dozor tým, že si dohodnete na začiatok jeho služby, len na určitú časť stavby a potom sa rozhodnete či chcete ďalej v spolupráci pokračovať, alebo nie. Zoznam odborne spôsobilých osôb nájdete na profesnej stránke www.sksi.sk, spolu s kontaktmi, oblasťou pôsobenia a rozsahom oprávnenia.

Čo na záver? Snáď odpoveď na úvodnú otázku. Stavebný dozor na stavbe - je naozaj potrebný? Áno, určite je, ale za predpokladu, že si svoju prácu svedomite vykoná. Dobrý stavebný dozor, pri priemernej stavebnej firme, si na seba na stavbe určite zarobí, a nie len tým, že vám zabezpečí dobrú kvalitu stavby. Ale poradí vám, kde sa dá bez straty kvality ušetriť a odhalí časté chyby súpisu prác, kde vám ušetrí aj priame peniaze, niekedy aj v násobku jeho vlastnej finančnej odmeny. Takže, ak chcete postaviť kvalitnú stavbu za dobrú cenu, na dobrom stavebnom dozore určite nešetrite. Tu môžete len získať.

  • Individuálne projekty moderných a energeticky úsporných stavieb

     
  • +421 905 499 392

    Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás.

    tlac1tlac fb

     
CB Media s.r.o.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby