Inžinierska činnosť

Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti inžinierskej činnosti nielen pre svojich klientov, ale aj pre ostatných stavebníkov, ktorí riešia svoje investičné zámery individuálne, alebo prostredníctvom iných subjektov.

Predmetom inžinierskej činnosti je zabezpečenie všetkých potrebných povolení, rozhodnutí a súhlasov dotknutých účastníkov územného, stavebného, alebo iného konania pre:

  • rozhodnutie o umiestnení stavby
  • stavebné povolenie
  • dodatočné stavebné povolenie
  • dotatočnú legalizáciu "čiernych stavieb"
  • kolaudačné rozhodnutie
  • rozhodnutie o asanácií stavby
  • výnimky z ochranných pásiem
  • vyjadrenia správcov sietí a iných technických zariadení


Súčasťou inžinierskej činnosti je zabezpečenie vstupných podkladov a potrebná koordinačná činnosť, medzi spracovateľom projektovej dokumentácie a dotknutými účastníkmi konania.

CB Media s.r.o.